No316Bunny&Sora萌宠姐妹淘39PBunny爱尤物

No316Bunny&Sora萌宠姐妹淘39PBunny爱尤物

 太阳中热者,是也。庞曰∶凡病非大渴,不可与冷水。

治伤寒热痢,或兼腹痛,黄连当归丸。其治法初用摩膏火灸,唯二日法针,用崔文行解散,汗出愈。

天師者,乃天地凡事教化之本也,雖難,安得不言哉?或久久乃復能入茆室而度去,不復譽於俗事也。

抱冲先见是书,遂先录其副。或一分为两,或二铢为两,以盏当升可也。

假令第一日脉不躁,是足太阳膀胱脉先病;脉加躁者,又兼手太阳小肠也。今先王小小失之,承負之後,各有得失,故治難平也。

 小儿伤寒后,盗汗,体热咽干,犀角黄汤。夫求善以善,無可怪者。

Leave a Reply